14 październik 2019

Kolejne ułatwienie dla konsumentów – komornik bada przedawnienie roszczenia

Przedawnienie roszczeń pozostaje w sferze zainteresowań ustawodawców od dłuższego czas. W dniu 9 lipca 2018 r. nastąpiły pierwsze istotne zmiany na korzyść konsumentów w kodeksie cywilnym w zakresie poruszanej problematyki. Dotyczyły one skrócenia okresu przedawnienia roszczeń (termin podstawowy z dziesięciu lat na sześć lat oraz sposób liczenia biegu przedawnienia na ostatni dzień kalendarzowy). Dodatkowym udogodnieniem dla konsumentów jest także dodanie art. 1171 k.c., który poszerza obowiązki sądu o badanie z urzędu czy roszczenie uległo przedawnieniu. Tym samym zbędnym staje się podnoszenie przez dłużnika zarzutu przedawnienia. Jednakże nie tylko kodeks cywilny uległ modyfikacjom mającym na celu wprowadzenie znacznych ułatwień dla dłużnika.
REKLAMA
W dniu 21 sierpnia 2019 r. zmianie uległ art. 804 k.p.c. poprzez wprowadzenie paragrafu drugiego „§2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.” Komornik sądowy jako sądowy organ egzekucyjny jest tylko pewnego rodzaju narzędziem w rękach wierzyciela, zobowiązanym do wykonywania orzeczeń sądu w drodze przymusu. Do tej pory, w myśl paragrafu pierwszego wyżej wskazanego artykułu komornik nie badał, a wręcz ustawa zabraniała mu badanie zasadności i wymagalności roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Komornik sądowy co do zasady ma być organem niezawisłym i bezstronnym. Jednakże to nie oznacza, iż jest on zwolniony z odpowiedzialności za badanie tytułu wykonawczego pod względem formalnym. Zmiana wprowadzona w kodeksie postępowania cywilnego zwiększyła zakres obowiązków komornika, a także wywołuje poważne skutki dla stron postępowania.

Z uwagi na fakt przymusu badania terminu przedawnienia przez organ egzekucyjny, zwiększona została ochrona dłużników przed wierzycielami chcącymi dochodzić przedawnionych roszczeń środkami przymusu. W sytuacji gdy komornik sądowy otrzymując wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym, z którego wynika, iż roszczenie zostało przedawnione, odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie komornika w zakresie odmowy wszczęcia egzekucji wierzycielowi przysługuje zażalenie, które składa się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. W przypadku gdy tytuł wykonawczy uległ przedawnieniu, natomiast wierzyciel posiada niebudzący wątpliwości dowód, iż bieg przedawnienia uległ przerwaniu, jest on zobowiązany go przedłożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz tytułem wykonawczym.

Wprowadzenie powyższych zmian zwiększa ochronę konsumentów przed wierzycielami chcącymi dochodzić swoich roszczeń po okresie wymagalności roszczenia. Wielokrotnie dłużnik dowiaduje się o postępowaniu egzekucyjnym dopiero z chwilą dokonania zajęcia lub potrącenia środków (np. z rachunku bankowego) przez Komornika.

Zdarza się, że środki zostały potrącone na depozyt lub przekazane do wierzyciela przed zawieszeniem egzekucji z uwagi na powództwo przeciwegzekucyjne. Nowe zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego spowodują, iż dłużnik nie będzie musiał toczyć z wierzycielem przed sądem wielomiesięcznej batalii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Starogardzie

kiedy
2020-02-29 16:00
miejsce
Kino Sokół, Starogard Gdański, al....
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 18:00
miejsce
Skarszewskie Centrum Sportu,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 19:00
miejsce
Kino Sokół, Starogard Gdański, al....
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-11 18:00
miejsce
Kino Sokół, Starogard Gdański, al....
wstęp biletowany